CÔNG TRÌNH TÀ NUNG CƠ SỞ 3

Sau hơn một tháng thi công trình: Nhà xưởng Tà Nung cơ sở 3, ngày 18 tháng 10 năm 2012 công trình chính thức đưa vào...